FAQS

Qüestions habituals sobre la contaminació, les restriccions a la zona de baixes emissions (ZBE) i les possibles alternatives.

Preguntes sobre la ZBE

Des de l'any 2020 els vehicles més contaminants no poden accedir a la zona de baixes emissions de l'àmbit de les rondes de Barcelona (ZBE Rondes de Barcelona), una àrea de 95 km2. Els vehicles sí que poden circular per les rondes (ronda de Dalt i ronda Litoral), que estan excloses de les restriccions, però totes les sortides de les rondes amb accés directe a la ZBE estan tancades per als vehicles més contaminants.

La mesura s'implanta de manera permanent, durant tot l'any, de dilluns a divendres de 7 a 20 h.

 • Què és la ZBE Rondes de Barcelona?

  La zona de baixes emissions de l'àmbit de les rondes de Barcelona (ZBE Rondes de Barcelona) és una àrea de més de 95 km2 on es restringeix la circulació dels vehicles més contaminants amb l'objectiu de protegir l'atmosfera, la salut de les persones i el medi ambient.

  Aquesta àrea engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte la Zona Franca i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), el municipi de l'Hospitalet de Llobregat i part dels municipis de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.

 • Inclou les rondes?

  No. La ronda de Dalt i la ronda Litoral estan lliures de restriccions de circulació. És a dir, tots els vehicles (inclosos els més contaminants, als quals no els correspon distintiu ambiental de la DGT) poden circular-hi. El que no està permès, per als vehicles més contaminants, és agafar una sortida i moure's pels carrers de la ciutat que estan inclosos dins la ZBE.

 • Quan s'apliquen les restriccions?

  Des de l'1 de desembre del 2017 i fins al 31 de desembre del 2019 la ZBE Rondes de Barcelona ha estat vigent de manera temporal i només es preveuen restriccions de trànsit en dies d'episodi de contaminació ambiental per NO2.

  Des de l'1 de gener del 2020 les restriccions de circulació són permanents i la ZBE Rondes de Barcelona és efectiva de dilluns a divendres laborables, de 7.00 a 20.00 hores.

 • Per què es crea la ZBE?

  L'objectiu de la ZBE és reduir la contaminació ambiental, preservar i millorar la qualitat de l'aire i la salut pública. Forma part de les accions per reduir en 15 anys un 30 % de les emissions de contaminants a l'atmosfera, principalment diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM10). Amb la posada en marxa de la ZBE, es preveu aconseguir reduir les emissions de NOx i PM10 fins a un 31 % i un 39 %, respectivament.

 • A qui afecten les restriccions?

  A l'àmbit de la ZBE Rondes de Barcelona no hi poden circular els vehicles més contaminants, és a dir, els que no els correspon l'etiqueta ambiental de la DGT (0, Eco, C i B).

  Concretament, els vehicles afectats per aquesta restricció són aquells als quals no els correspon distintiu ambiental de la DGT. És a dir:

  • Cotxes de benzina anteriors a la norma Euro 3 (habitualment, matriculats abans del 2000) i els dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment, matriculats abans del 2005 o 2006).
  • Motocicletes i ciclomotors (L) els anteriors a la norma Euro 2 (habitualment matriculats abans de 2003).
  • Furgonetes (categoria N1) de benzina anteriors a la norma Euro 3 (habitualment matriculades abans del 2000) i les dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculades abans del 2005 o 2006).
  • Camions (N2, N3) i  autocars petits (M2) anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculats abans de 2006 o 2007).
  • Autobusos i autocars (M3) destinats al transport col·lectiu anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculats abans de 2006 o 2007).

  Poden circular per la ZBE Rondes de Barcelona els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (VPMR), els serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i els serveis essencials (mèdic, funerari) independentment que els correspongui distintiu ambiental de la de la DGT o no, sempre i que estiguin donats d'alta al Registre metropolità.

  Els turismes, motos i ciclomotors més contaminants als quals no els correspongui el distintiu ambiental de la DGT podran demanar a l'AMB una autorització de 24 hores per circular, amb un màxim de 24 autoritzacions per any, a través del Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats.

  Registre metropolità

 • Com puc saber l'etiqueta ambiental de la DGT del meu vehicle?

  Als webs de la Direcció General de Trànsit (DGT) i de l'AMB pots comprovar quin és el distintiu ambiental de la DGT que pertoca al teu vehicle. Introdueix la matrícula per saber si t'afecten les restriccions de trànsit per a la ZBE Rondes de Barcelona. 

 • Al meu vehicle li correspon distintiu ambiental però no tinc l'etiqueta. On la puc demanar?

  Els titulars d'un vehicle classificat amb distintiu ambiental B, C, ECO o Zero emissions i que no disposin de l'etiqueta identificativa corresponent poden adquirir-la a les oficines de Correus o a través d'un gestor col·legiat. També poden sol·licitar-la a través del seu taller mecànic, associat al Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona. Per a més informació, visiteu el web de la DGT o truqueu al 060.

 • És obligatori enganxar l'etiqueta ambiental de la DGT al vehicle? Em poden multar si no la porto?

  La col·locació del distintiu no és obligatòria, però facilita el control per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona i de les policies locals dels municipis en cas de controls manuals. Per tant, és recomanable portar-la.

  Els conductors que circulin sense l'etiqueta de la DGT col·locada al vehicle podran ser aturats pels agents dins la ZBE Rondes de Barcelona. En aquests casos, els agents passaran a comprovar la documentació del vehicle i la matrícula, i verificaran si aquest està subjecte a les restriccions de trànsit. 

 • Com es fa el control de vehicles a la ZBE?

  Es fa automàticament mitjançant càmeres que contrastaran les matrícules amb la correspondència de l'etiqueta ambiental de la DGT i amb el Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats.

  El sistema de control automàtic, amb més de 100 càmeres de lectura de matrícules en diferents punts de l'àrea metropolitana que facilitarà a les autoritats locals els vehicles que han estat identificats en el seu territori, i per tant susceptibles de sanció.

 • Quines són les sancions previstes?

  L'incompliment de la normativa establerta a les ordenances dels municipis afectats per la ZBE Rondes de Barcelona preveu sancions econòmiques de 200 euros.

  Si la infracció es comet quan la Generalitat de Catalunya ha declarat un episodi de contaminació de l'aire, l'import de la multa és de 260 euros.

 • Els taxis estaran afectats per les restriccions?

  També estan inclosos en les restriccions. Es tracta d'una flota molt neta (més d'un 30 % dels vehicles ja són híbrids, elèctrics o de gas), i es calcula que la restricció no tindrà afectació en el parc circulant d'aquests vehicles.

  En ús de les seves competències, l'AMB, a través de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET), continuarà l'aposta ferma i decidida en la millora ambiental de la flota de taxis. En el període 2007-2016, la flota de vehicles ambientalment eficients (híbrids o gas) ha passat de l'1 % a més del 30 %. El compromís metropolità per la mobilitat neta es proposa reduir, l'any 2020, a menys del 50 % els taxis únicament dièsel que prestin servei a les ciutats metropolitanes, i l'any 2025 els taxis únicament dièsel no hauran de superar el 33 %. Per aconseguir aquesta fita, els vehicles de combustible dièsel ja s'han deixat d'homologar.

 • Què passa amb els vehicles de matrícula estrangera?

  Tots els vehicles que circulin dins la ZBE Rondes de Barcelona estan sotmesos a les mateixes restriccions, independentment del país de matriculació.

  En aquest sentit, per circular per l'interior de la ZBE tots els vehicles de matrícula estrangera han de sol·licitar l'autorització prèviament al Registre metropolità de vehicles estrangers i d'altres vehicles autoritzats de l'AMB. Els vehicles amb homologació equivalent als distintius ambientals de la DGT poden obtenir una autorització de llarga durada.

  Els vehicles més contaminants que no s'equiparin a cap distintiu ambiental de la DGT han de sol·licitar a l'AMB un permís extraordinari de circulació d'un dia de validesa (24 hores), amb un màxim de 24 dies d'autorització per any.

  Així, a través d'aquest mecanisme metropolità, als vehicles de matrícula estrangera se'ls aplica la mateixa norma que a la resta de vehicles.

  Registre metropolità

 • Els vehicles sense distintiu són realment més contaminants?

  Sí, efectivament, els vehicles als quals no correspon distintiu són els més contaminants. El sistema d'etiquetatge l'ha dut a terme la Direcció General de Trànsit d'acord amb el Pla nacional de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera 2013-2016 del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Es tracta d'un sistema d'etiquetatge segons la normativa d'emissions – tecnologia Euro- i el tipus de combustible.

  Hi ha múltiples evidències científiques que determinen que els vehicles sense etiqueta presenten uns nivells d'emissions de contaminants locals (PM i NOx) més elevats. L'any 2017, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Ajuntament de Barcelona van dur a terme un estudi, sobre el parc real de vehicles que circulen cada dia per la metròpolis, i se n'ha calculat l'impacte ambiental sobre la qualitat de l'aire en condicions reals de circulació. Els treballs van determinar que els vehicles amb distintiu ambiental de la DGT provoquen entre un 32 % i un 80 % de les emissions de NO2 i entre un 69 % i un 94 % de les emissions de PM, respecte d'un vehicle sense etiqueta.

  Recentment, el novembre del 2019, l'OCU indicava en un article que el 15 % dels cotxes, que no els correspon distintiu ambiental, són responsables del 50 % de les emissions.

 • El dièsel és el carburant que més contamina?

  Als anys noranta, l'estratègia europea per reduir els gasos amb efecte d'hivernacle (sobretot el CO2) va apostar per vehicles més eficients, que consumissin menys. Això va originar que, a finals de la dècada, els motors dièsel fossin els més venuts. Per bé que és cert que els dièsel emeten menys CO2 que els de benzina, també ho és que expulsen quantitats superiors d'altres components molt nocius: partícules en suspensió (PM2,5 i PM10) i diòxid de nitrogen (NO2). Segons càlculs de la Generalitat, un turisme de gasolina anterior a la normativa Euro 1 (de més de 20 anys) emet 58 vegades més NO2 que un de nou. Retirar de la circulació un vehicle dièsel de més de 20 anys equivaldria a treure del trànsit 35 vehicles moderns equivalents.

 • Tinc dret a circular per on vulgui?

  La Llei sobre trànsit i circulació de vehicles de motor estableix la potestat als ens locals d'establir diferents tipus de mesures, com restriccions de trànsit, àrees de vianants, zones restringides per a residents, etc. Aquest tipus d'actuacions són plenament compatibles amb el dret a la mobilitat o a la circulació de les persones.

 • Per què el meu vehicle no té etiqueta de la DGT si passo els controls d'emissions dels vehicles a les ITV?

  Els vehicles, per poder ser considerats aptes per circular, prèviament han hagut de superar les normatives de la Unió Europea relatives a l'homologació i la matriculació vigents en cada moment. Aquestes normatives estableixen, entre altres aspectes tècnics, uns límits d'emissions de contaminants a l'atmosfera. Les inspeccions periòdiques obligatòries de les ITV comproven, entre d'altres, que les emissions de cada vehicle s'ajusten als límits originalment aprovats, és a dir, que no han variat en relació amb el moment en què van sortir de la fàbrica.

  Els límits d'emissió de contaminants per als nous vehicles que es van homologant i matriculant a la Unió Europea han sofert una reducció espectacular en els últims anys, gràcies a la millora de les tecnologies anticontaminants. Així, els vehicles més antics, tot i que puguin superar favorablement els controls d'emissions que es fan a les inspeccions  periòdiques obligatòries de les ITV, tenien uns límits d'emissió més permissius que els que s'apliquen actualment als vehicles més nous i, per tant, tenen unes emissions potencialment més elevades.

  Fins i tot, hi ha vehicles molt antics, com ara els equipats amb motor dièsel i matriculats amb anterioritat a l‘1 de gener de 1980, que estan exempts dels controls d'emissions.

 • Les mesures de restricció dels vehicles més contaminants discriminen la població amb menys recursos?

  Restringir els vehicles més contaminants afecta més la població amb rendes més altes, ja que disposen de més unitats de vehicles i presenten un comportament més dependent del vehicle privat. L'enquesta de mobilitat en dies feiners del 2016 mostra que les llars dels barris amb renda més baixa tenen menys cotxes (fins i tot antics) i fan servir menys el cotxe i la moto que les dels barris amb renda més alta, que tenen més cotxes (fins i tot antics) i fan servir més el cotxe i la moto per desplaçar-se. 

 • Puc circular amb el meu vehicle sense distintiu si tinc la mobilitat reduïda?

  Sí. Els vehicles sense distintiu ambiental per a persones amb mobilitat reduïda (VPMR) poden obtenir autorització per circular.

  Es necessari registrar el vehicle una sola vegada al Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a la zona de baixes emissions de l'AMB.

  Tenen dret a les autoritzacions de VPMR els següents col·lectius: vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda i transport col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda.

  Més informació

 • Puc circular amb un vehicle històric a partir del 2020?

  No. Els vehicles considerats de caràcter històric estan subjectes a les mateixes restriccions que la resta de vehicles del parc automobilístic. Per poder-ho fer poden sol·licitar una autorització especial d'un dia (24 hores) al Registre metropolità de vehicles estrangers i altres autoritzats a les ZBE de l'AMB, amb un màxim de 24 autoritzacions per any.

  Un mateix titular pot sol·licitar l'alta al registre per a més d'un vehicle.

  Registre metropolità

 • Quines alternatives em dona l'Administració si disposo d'un vehicle sense etiqueta?

  La T-verda és un títol de transport que dona dret a tres anys de transport públic gratuït en tots els serveis de transport de l'ATM a canvi de desballestar un vehicle considerat molt contaminant. Es tracta d'un passi de transport públic gratuït per a tot l'àmbit integrat metropolità (6 corones). En l'àmbit dels 36 municipis metropolitans la T-verda metropolitana es gestiona a través del servei AMB Informació. La Generalitat el fa extensiu a la resta de municipis amb el nom de T-verda.

  Se'n poden beneficiar les persones que donin de baixa i desballestin un vehicle contaminant i que no adquireixin cap vehicle nou durant la vigència de tres anys de la T-verda metropolitana. La persona beneficiària ha d'acreditar ser major d'edat, estar empadronada dins de l'àmbit de l'ATM de Barcelona i haver desballestat un vehicle contaminant de la seva titularitat que pagui l'impost de vehicles de tracció mecànica en algun municipi integrat. Cal renovar-la anualment. El titular de la targeta pot cedir per una única vegada el dret de la targeta a un beneficiari substitut que pot ser qualsevol membre de la seva unitat familiar. L'emissió i renovació es fa sense cap cost als centres d'atenció al client establerts per l'AMB per als residents dels 36 municipis metropolitans i de l'Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per a la resta de l'àmbit ATM.

  S'hi poden acollir els vehicles desballestats fins a 6 mesos abans del moment de la sol·licitud de la tramitació de la T-verda. Els vehicles que entren dins d'aquesta opció són:

  • Turismes dièsel habitualment matriculats abans de 2006.
  • Turismes gasolina o gas habitualment matriculats abans de 2000.
  • Motocicletes habitualment matriculades abans de l'1/7/2004.
  • Ciclomotors habitualment matriculats abans del 17/6/2002

  Més informació i tràmit

 • Què passa amb els vehicles professionals als quals no els correspon distintiu ambiental de la DGT?

  Les ordenances estableixen diverses modalitats per inscriure al Registre els vehicles professionals sense distintiu ambiental: perquè són vehicles de serveis singulars, perquè tenen una autorització municipal específica, o bé perquè els seus titulars estan propers a l'edat de jubilació

  Vehicles de serveis singulars: vehicles que han estat adaptats i homologats per prestar un servei o activitat singular a les ZBE de la metròpolis de Barcelona segons es recull a les ordenances municipals. Més informació i registre

  Activitats amb autorització municipal: els vehicles amb autorització municipal específica per a activitats singulars o esdeveniments extraordinaris a la via pública i que no tinguin distintiu ambiental poden sol·licitar la inscripció al Registre per poder circular per les ZBE. Més informació i registre

  Professionals propers a l'edat de jubilació: Els titulars de vehicles sense distintiu ambiental amb categoria d'homologació M2, M3, N1, N2 i N3 (furgonetes, camions, autocars i autobusos) que constitueixen un element necessari per a l'exercici de la seva activitat professional, i als quals el hi manqui un màxim de 5 anys de cotització  per assolir l'edat legal de jubilació, poden sol·licitar la inscripció al Registre i disposar d'una autorització temporal per poder circular dins les ZBE.

  D'altra banda, l'AMB, per tal d'impulsar una mobilitat sostenible al territori, subvenciona la compra de vehicles de baixes emissions dedicats al transport i la distribució urbana de mercaderies.

  Consulteu les subvencions disponibles.

 • Què puc fer si en els meus desplaçaments només tinc l'opció de fer servir el vehicle privat?

  Si l'única opció que tens és desplaçar-te en vehicle privat, considera la possibilitat de compartir el cotxe menys contaminant possible amb altres persones que facin la teva mateixa ruta: reduiràs emissions contaminants i el teu trajecte serà més agradable i econòmic. També existeixen empreses que ofereixen vehicles ecològics per a compartir o llogar. Combina'l amb el transport públic sempre que puguis, tens disponibles aparcaments d'intercanvi al costat de parades de transport públic.

  La xarxa de transport públic de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana experimenta millores contínues per donar resposta a les necessitats de la població. Consulta les possibilitats de desplaçament en transport públic a través del web municipal: Com s'hi va, del web de l'AMB: On vols anar? o de la plataforma de la Generalitat de Catalunya: Mou-te.

 • Quins ajuts a la mobilitat menys contaminant hi ha?

  Les administracions públiques ofereixen diverses línies per estimular una mobilitat més sostenible, amb ajudes a la compra de vehicles de baixes emissions; bonificacions en impostos, peatges o d'altres tarifes vinculades a la mobilitat i el suport a flotes.

 • Què puc fer jo per reduir la contaminació?

  Ves sempre que puguis a peu, en bicicleta o en transport no motoritzat: no només pels beneficis que comporta per a la teva salut, sinó també pels que aporta a la ciutat sencera, ja que suposa un vehicle menys que causa contaminació atmosfèrica, soroll i embussos.

  Si vas caminant o en bicicleta en les hores punta de mobilitat, busca les rutes alternatives en les quals hi hagi menys trànsit: això reduirà el temps del teu recorregut i farà que respiris aire més net.

  Fes servir preferentment el transport públic abans que el cotxe privat, o comparteix un cotxe menys contaminant amb altres usuaris que facin la teva mateixa ruta.

 • Es preveuen millores sobre el transport públic?

  Efectivament, amb la posada en funcionament de la ZBE s'han redoblat els esforços en la millora del transport públic. Del conjunt d'actuacions, en destaquen les següents: 

  Integració tarifa metropolitana: la nova tarifa metropolitana va entrar en vigor l'1 de gener de 2019. Tots els desplaçaments que tinguin origen i destinació a un dels 36 municipis metropolitans es poden fer amb títols d'una zona. Aquesta mesura, liderada per l'AMB, va ser aprovada el passat 24 d'octubre per les administracions consorciades al si de l'ATM.

  T-Verda metropolitana: des del 2 d'octubre de 2017, es pot sol•licitar la T-verda metropolitana, el nou títol de transport metropolità que premia i discrimina positivament els ciutadans dels 36 municipis metropolitans que canviïn definitivament els cotxes privats més contaminants pel transport públic. Aquest nou sistema de tarifació ambiental, que dona dret a utilitzar sense limitacions d'horari la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat de l'ATM en totes les zones (tots els serveis de transport públic integrats dins de les 6 corones tarifàries de l'ATM), i que en l'àmbit metropolità està liderat i gestionat per l'AMB (a través del servei AMB Informació), va associat directament al fet de donar de baixa i desballestar un vehicle privat contaminant i no adquirir-ne cap de nou. El títol de transport és vàlid fins a un màxim de 3 anys i es procedirà a renovar-lo cada any.

  Park & ride (intermodalitat) Amb l'objectiu de facilitar l'ús del transport públic i augmentar l'oferta d'estacionament al voltant de les estacions per promoure la intermodalitat dels usuaris, l'AMB ha impulsat el projecte Aparcaments d'Intercanvi (que coneixem com a park & ride). El projecte pretén oferir una solució funcional, operativa i tecnològica al desplegament del concepte europeu park & ride a l'àrea metropolitana de Barcelona. El servei P+R funciona de manera similar a les zones blaves i verdes o en altres zones regulades d'estacionament: disposa de places exclusives per als usuaris del servei P+R, amb la corresponent senyalització, i funciona mitjançant una aplicació mòbil, que permet dur a terme el control del servei (AMB P+R), i una màquina comprovadora. Amb aquesta darrera, l'usuari ha de justificar l'ús del transport públic mitjançant l'autorització dels seus títols de transport. Actualment, el projecte està implantat a tres municipis.

  Bus metropolità: l'AMB ha posat en funcionament unes noves línies d'autobusos d'altes prestacions, AMB Exprés i AMB Metrobús, que es coordinen i complementen amb la nova xarxa de bus (NXB) des d'una perspectiva metropolitana. Actualment ja s'han posat en funcionament 20 de les 27 línies previstes. Aquesta actuació està relacionada amb un ambiciós pla de la renovació de la flota.

  Reforç estructural del transport públic: a més de les noves línies metropolitanes, cal constatar un reforç progressiu de l'oferta de transport públic de la xarxa de metro, amb la compra de nous combois i amb mesures per incrementar la freqüència. FGC, TRAM i RENFE també estan desplegant programes d'actuació per tal d'incrementar l'oferta de transport públic a l'entorn metropolità.

  Podeu trobar més informació complementària aquí

 • Quines altres ciutats tenen ZBE?

  Més de dues-centes ciutats d'arreu d'Europa disposen ja de zones de baixes emissions delimitades als centres urbans, on es restringeix l'accés als vehicles més contaminants. Les grans concentracions de població d'Europa, com Brussel·les, Londres, París, Milà o Rotterdam, acumulen un gran volum de trànsit i, per tant, presenten nivells molt alts de contaminació atmosfèrica.

  Alguns exemples:

  Brussel·les: 161 km2  (19 municipis), des del 2019.
  Londres: Low Emision Zone, 1.580 km2, des del 2017. Ultra Low Emision Zone: 21 km2, des del 2019.
  Madrid: Madrid Central 4,7 km2, des del 2019.


Puja
Preguntes sobre la contaminació atmosfèrica

La contaminació atmosfèrica incideix en la salut de la ciutadania de la metròpolis de Barcelona. La contaminació atmosfèrica causa la mort de més de 500.000 persones l'any a Europa. 

 • La contaminació de l'aire afecta la salut pública?

  Sí, la contaminació atmosfèrica repercuteix de manera rellevant en la salut de tots els ciutadans metropolitans. Si bé la qualitat de l'aire està millorant lentament, la contaminació atmosfèrica continua essent el perill més gran per a la salut ambiental al territori metropolità. Segons el darrer informe de l'Agència Europea del Medi Ambient (EEA, 2018), la contaminació atmosfèrica és la responsable directa de més de 500.000 morts prematures l'any a Europa.

 • Com està l'aire metropolità?

  A l'àrea metropolitana s'excedeixen els llindars de contaminació d'NO2 i de PM establerts per la UE i l'Organització Mundial de la Salut, i això constitueix una amenaça de primer ordre en termes de salut pública.  

  Visor de l'estat de l'aire i alertes per contaminació

 • Quins efectes té la contaminació sobre la salut de les persones?

  Segons l'Agència Europea del Medi Ambient i l'Organització Mundial de la Salut, els efectes de la contaminació sobre la salut són: efectes sobre el sistema nerviós central (PM), asma i funció pulmonar reduïda (PM), malaltia pulmonar obstructiva crònica (PM), efectes sobre el sistema reproductiu (PM), efectes al fetge, a la melsa i a la sang (NO2), càncer de pulmó (NO2 i BaP), efectes cardiovasculars (PM, SO3, O3), etc. 

 • Què hi diu la comunitat científica?

  L'elevada contaminació atmosfèrica té uns efectes directes sobre la salut de les persones que la comunitat científica ha pogut parametritzar en més de 3.000 morts prematures anuals a l'entorn metropolità. Sense anar més lluny, el passat mes de novembre es va presentar el darrer informe sobre l'estat de la salut a Barcelona que indicava que el càncer de pulmó ja és la primera causa de mort prematura entre les dones. També indicava que el 70 % de la població estava exposada a nivells de NO2 superiors als recomanats per l‘OMS i per la UE.

  En els darrers anys s'han multiplicat les proves que relacionen salut i contaminació. Més concretament, els estudis relacionen la contaminació atmosfèrica amb diverses patologies:

  • Un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) destaca que l'ampliació de les xarxes de carrils bici a les ciutats podria aportar beneficis considerables per a la salut i l'economia. Més concretament, l'ampliació de les xarxes de carrils bici a les ciutats europees podria evitar fins a 10.000 morts prematures. En el cas de Barcelona, si tots els carrers disposessin d'infraestructura ciclista s'evitarien 248 morts prematures cada any: Estudi sobre l'ampliació de carrils bici
  • L'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), l'Hospital del Mar i l'Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) revelen en un estudi que els alts nivells de contaminació incrementen un 20 % el risc de patir un ictus aterotrombòtic: Conclusions de l'estudi
  • Experts del Vall d'Hebron Barcelona Campus Hospitalari i el CIBER en la seva àrea de malalties cardiovasculars (CIBERCV) han fet un estudi que demostra que els dies en què els nivells de contaminació atmosfèrica són més elevats a l'àrea metropolitana de Barcelona es produeixen més atacs de cor: Contaminació i infarts
  • La Comissió Lancet sobre Contaminació i Salut indica que la contaminació va provocar 23.987 morts a Espanya el 2015, cosa que significa 1 de cada 17: Article complet
  • Un estudi epidemiològic a gran escala de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i la Societat Americana contra el Càncer vincula alguns contaminants de l'aire amb la mortalitat per càncer de ronyó, de bufeta i colorectal. La recerca va fer un seguiment durant 22 anys (del 1982 al 2004) a més de 600.000 persones adultes i va relacionar la mortalitat per 29 tipus de càncer amb l'exposició residencial a tres contaminants ambientals: PM2,5, diòxid de nitrogen (NO2) i ozó (O3): Càncer i contaminació atmosfèrica
  • El darrer treball d'ISGlobal de Barcelona indica que un increment de 5 ?g/m3 de PM10 a l'aire respirat resulta en la pèrdua de gairebé un any de vida (Environment International, 2016): Relació entre esperança de vida i contaminació
  • El Projecte BREATHE constata una afectació negativa en el desenvolupament dels infants sotmesos a contaminació atmosfèrica a les escoles, més hiperactivitat i dèficit d'atenció en els adolescents (Environment International, 2016): Projecte BREATHE
  • La contaminació atmosfèrica és la causa de diverses afectacions cerebrals com ictus o accidents cardiovasculars (OMS), malalties degeneratives (Journal of Alzheimer's Disease, 2015) i diversos problemes de salut mental (JAMA Psychiatry, gener 2013).
  • Es constaten múltiples evidències de l'efecte en l'aparell respiratori, com càncers de pulmó (OMS), pneumònies (OMS), afectacions pulmonars diverses (Thorax, 2009, 64) i obstruccions pulmonars cròniques (OMS).
  • Es destaquen diversos estudis sobre impactes en el sistema reproductor (CREAL-ISGlobal) i sobre afeccions coronàries (Circulation, 2010 i OMS). 
 • No contaminen més les indústries, vaixells i avions?

  Les industries, vaixells i avions també contaminen. Ara bé, en termes de salut pública, i en relació a la qualitat de l'aire que respirem els ciutadans metropolitans, cal indicar que a les zones més densament urbanitzades, el 80% de la contaminació prové del transport terrestre. 


Puja
Preguntes sobre les autoritzacions

Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a circular per les ZBE de la metròpolis de Barcelona.

 • Què és el Registre metropolità de vehicles?

  El Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats o Registre d'autoritzacions ZBE és un servei per tramitar les autoritzacions de circulació de vehicles dins de les ZBE de la metròpolis de Barcelona segons la normativa vigent.

  El servei de registre permet als propietaris de vehicles als quals no els correspon distintiu ambiental i vehicles estrangers informar-se, sol·licitar i gestionar, principalment de forma digital, els diferents tipus d'autoritzacions de circulació.

  Registre metropolità

 • Quins tipus d'autoritzacions hi ha?

  Actualment hi ha 12 tipus d'autoritzacions recollides al Reglament:

  1. Vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda (VPMR): afecta els conductors de VPMR i el transport col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda.
  2. Vehicles de serveis d'emergència i essencials: afecta vehicles que presten serveis mèdics, serveis funeraris, protecció civil, bombers, policia i cossos i forces de seguretat de l'Estat.
  3. Vehicles de serveis especials: afecta els vehicles adaptats que presten serveis singulars i necessiten un accés temporal a les ZBE.
  4. Vehicles estrangers: afecta els vehicles amb matrícula estrangera. Els que compleixin els requisits tecnològics d'accés a les ZBE obtindran una autorització de llarga durada per circular-hi. Els que no tinguin equivalència amb cap distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT) podran sol·licitar fins a 10 autoritzacions diàries l'any.
  5. Autoritzacions diàries: afecten tots els tipus de vehicles que necessitin accedir esporàdicament a les ZBE de la metròpolis de Barcelona.
  6. Persones amb malalties o discapacitats que els condicionen l'ús del transport públic: vehicles per a persones a les quals han diagnosticat malalties que els condicionen l'ús del transport públic i que necessiten desplaçar-se en vehicle privat..
  7. Persones que fan tractaments mèdics periòdics: vehicles per a persones a les quals han diagnosticat malalties que requereixen fer tractaments mèdics periòdics en centres sanitaris situats a les ZBE de la metròpolis de Barcelona.
  8. Vehicles en proves en tallers de reparació: els tallers de manteniment i reparació de vehicles poden sol·licitar una autorització per dur a terme les proves als vehicles que tinguin en custòdia o bé desplaçar els vehicles a una estació ITV.
  9. Moratòria per reposició: afecta vehicles sense distintiu ambiental que es reemplacin per un vehicle de motor nou que compleixi els requisits tecnològics i d'emissions d'accés a les ZBE.
  10. Activitats amb autorització municipal: afecta vehicles amb autorització dels ajuntaments per a activitats singulars (obres o ocupacions de la via pública, etc).
  11. Vehicles de persones amb rendes baixes: els titulars de vehicles sense distintiu ambiental amb rendes baixes poden sol·licitar la inscripció al Registre i disposar d'una autorització temporal per poder circular dins les ZBE.
  12. Vehicles de professionals propers a l'edat de jubilació: els titulars de vehicles sense distintiu ambiental amb categoria d'homologació M2, M3, N1, N2 i N3 (furgonetes, camions, autocars i autobusos) que constitueixen un element necessari per a l'exercici de la seva activitat professional, i als quals el hi manqui un màxim de 5 anys de cotització  per assolir l'edat legal de jubilació, poden sol·licitar la inscripció al Registre i disposar d'una autorització temporal per poder circular dins les ZBE.
 • Puc circular esporàdicament amb el meu vehicle contaminant?

  Els vehicles afectats per les restriccions poden sol·licitar autoritzacions diàries. Se'n poden sol·licitar fins a 24 l'any, que els permetran circular, el dia seleccionat, per les ZBE de la metròpolis de  Barcelona.

 • Com puc sol·licitar les autoritzacions diàries?

  L'alta al Registre metropolità d'autoritzacions ZBE se sol·licita una única vegada. Per fer-ho, el titular del vehicle ha d'enviar un formulari de sol·licitud al Registre metropolità.

  Una vegada acceptada la petició, podeu activar i pagar els dies d'autorització des de l'àrea d'usuari de la web del registre fins a les 23.59 hores del posterior al qual s'ha circulat. També es poden sol·licitar i pagar les autoritzacions diàries des de qualsevol oficina de Correus amb un cost de gestió afegit.

  Excepcionalment es podran sol·licitar les autoritzacions diàries de manera presencial a l'OAC metropolitana amb sol·licitud de cita prèvia.

  Més informació

 • Puc modificar o cancel·lar els dies d'autorització diària sol·licitats?

  Els dies d'autorització diària ja sol·licitats es poden modificar fins al dia anterior a la circulació però no es poden cancel·lar si ja han estat abonats. Accedint a l'àrea d'usuari amb el número d'identificació i contrasenya podeu modificar les dades introduïdes, adjuntar informació, sol·licitar noves autoritzacions i pagar-les. 

 • Com puc sol·licitar l'autorització de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda?

  Tenen dret a les autoritzacions de VPMR els vehicles de persones amb mobilitat reduïda i de transport col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda.

  L'alta al Registre metropolità d'autoritzacions ZBE se sol·licita una única vegada. Per fer-ho, cal enviar un formulari de sol·licitud al Registre metropolità.

  Més informació

 • Com puc sol·licitar l'autorització de vehicles de serveis essencials?

  Els vehicles de serveis mèdics, serveis funeraris, bombers, protecció civil, policia i cossos i forces de seguretat de l'Estat poden sol·licitar l'autorització de circulació a les ZBE de la metròpolis de Barcelona, que els permetrà circular-hi qualsevol dia mentre duri l'autorització.

  El registre l'ha de fer el representant legal de l'autoritat pública competent en aquests serveis o una persona autoritzada, o bé els vehicles han d'estar registrats a la DGT amb la classificació per criteris d'utilització o servei corresponent, la qual ha de reflectir els serveis especials.

  L'alta al Registre metropolità d'autoritzacions ZBE se sol·licita una única vegada. Per fer-ho, el titular del vehicle ha d'enviar un formulari de sol·licitud al Registre metropolità.

  Més informació

 • Com puc sol·licitar l'autorització de vehicles estrangers?

  Els vehicles registrats fora d'Espanya no estan classificats segons els criteris de l'etiqueta ambiental de la DGT i per aquest motiu tots s'han de registrar per poder circular dins les ZBE de la metròpolis de Barcelona.

  Poden tramitar una autorització de llarga durada els titulars dels vehicles que puguin demostrar que compleixen els requisits tecnològics equivalents:

  • Motocicletes i ciclomotors i altres vehicles lleugers amb categoria L classificats com a Euro 2 o superior (habitualment matriculats després del 2003).
  •  Turismes (M1) classificats com a elèctrics, de gasolina Euro 3 (habitualment matriculats després del 2000) o superior o dièsel Euro 4 o superior (habitualment matriculats després del 2005).
  • Camions (N2, N3), autobusos i autocars (M2, M3): elèctrics dièsel Euro 4 o superior (habitualment matriculats després del 2005). Excepcionalment  i durant el període de moratòria establert a les ordenances  també obtindran autorització vehicles comercials, autobusos i autocars tot i no complir les condicions ambientals.

  Cal adjuntar la documentació del vehicle on consti el titular, la matrícula, així com la categoria d'homologació, el tipus de combustible i el nivell Euro. 

  Els vehicles que no compleixin els requisits ambientals per circular dins la ZBE de la metròpolis de Barcelona poden sol·licitar autoritzacions d'un dia (fins a 10 dies l'any).

  Més informació

 • Com sol·licito l'autorització de persones que fan tractaments mèdics periòdics?

  Les persones que requereixen fer tractaments mèdics periòdics en centres sanitaris ubicats a les ZBE de la metròpolis de Barcelona poden sol·licitar l'alta d'un vehicle al Registre d'autoritzacions. No cal que el sol·licitant sigui el titular del vehicle, però només es permet autoritzar un vehicle per sol·licitant.

  La sol·licitud es pot fer mitjançant un formulari web, per correu postal o presencialment a l'OAC de l'Àrea Metropolitana, o en altres OAC municipals.

  Una vegada validats els requisits es comunicarà als sol·licitants la resolució (acceptada, denegada o falta d'informació) en un termini màxim de 15 dies hàbils. 

  Més informació

 • Com sol·licito l'autorització per a persones amb malalties que els condicionen l'ús del transport públic?

  Les persones amb malalties que els condicionen l'ús del transport públic poden sol·licitar l'alta d'un vehicle al Registre metropolità. No cal que el sol·licitant sigui el titular del vehicle, però només es permet autoritzar un vehicle per sol·licitant.

  La sol·licitud es pot fer mitjançant un formulari web, per correu postal o presencialment a l'OAC de l'Àrea Metropolitana, o en altres OAC municipals.

  Una vegada validats els requisits es comunicarà als sol·licitants la resolució (acceptada, denegada o falta d'informació) en un termini màxim de 15 dies hàbils.

  Més informació

 • Com sol·licito l'autorització de vehicles de serveis singulars?

  L'alta al Registre se sol·licita mitjançant un formulari web.

  En cas que ens autoritzeu a consultar altres administracions públiques i que la consulta es resolgui amb èxit no caldrà presentar documentació addicional.

  Una vegada validats els requisits es comunicarà als sol·licitants la resolució (acceptada, denegada o falta d'informació) en un termini màxim de 15 dies hàbils. 

  Més informació

 • Com sol·licito la moratòria per a vehicles professionals?

  Els vehicles M1 i L dedicats a l'exercici de l'activitat professional de persones físiques que acreditin uns ingressos econòmics inferiors a dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) vigent poden sol·licitar una moratòria per a l'aplicació de les restriccions d'accés a les ZBE.

  Aquesta moratòria té un període de  validesa que s'estableix a  les ordenances de cada zona de baixes emissions. En el cas de la ZBE Rondes de Barcelona va finalitzar el 31 de març de 2021.

  L'alta al Registre se sol·licita una única vegada mitjançant un formulari web, per correu per postal o presencialment.

  Més informació

 • Com sol·licito la moratòria per reposició?

  Els titulars de vehicles N1, N2, N3 i M3 que acreditin la compra d'un vehicle de motor nou que compleixi els requisits tecnològics i d'emissions d'accés a les ZBE de la metròpolis de Barcelona vehicle podran disposar d'una autorització temporal d'accés a les ZBE de la metrópolis de Barcelona fins al lliurament del nou.

  Més informació

 • Com sol·licito l'autorització per a vehicles de persones amb rendes baixes?

  Els titulars de vehicles sense distintiu ambiental amb ingressos econòmics anuals inferiors a dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) poden sol·licitar la inscripció al Registre i disposar d'una autorització temporal per poder circular dins les ZBE.

  Més informació

 • Com sol·licito l'autorització per a professionals propers a l'edat de jubilació?

  Els titulars de vehicles sense distintiu ambiental amb categoria d'homologació M2, M3, N1, N2 i N3 (furgonetes, camions, autocars i autobusos) que constitueixen un element necessari per a l'exercici de la seva activitat professional, i als quals el hi manqui un màxim de 5 anys de cotització  per assolir l'edat legal de jubilació, poden sol·licitar la inscripció al Registre i disposar d'una autorització temporal per poder circular dins les ZBE.

  Més informació

 • Com sol·licito l'autorització per a vehicles en proves en tallers de reparació?

  Els tallers de reparació de vehicles poden sol·licitar una autorització per fer proves als vehicles que tinguin en custòdia o bé desplaçar-los a una estació ITV. És el taller el que ha de tramitar l'autorització, i no els titulars o usuaris dels vehicles.

  El taller ha d'estar ubicat en un municipi de les ZBE i registrat a la plataforma Llibre taller electrònic de la DGT, on es registren les dades dels vehicles en proves. El registre permet que el vehicle pugui circular fins a la finalització de la reparació, com a màxim durant 7 dies, prorrogables en cas de necessitat.

  Més informació

 • Què passa si he d'agafar el vehicle per a una urgència?

  Excepcionalment, en cas d'urgència mèdica es podrà sol·licitar l'autorització diària en un termini de tres dies, a comptar del dia mateix en què hagi tingut lloc la circulació. El vehicle està subjecte a ser sancionat, però es podrà reclamar la sanció si es presenta un justificant de la urgència mèdica i de la confirmació de l'autorització diària.

 • Tenen algun cost les autoritzacions?

  L'ordenança fiscal de l'AMB preveu, sobre la base dels costos, dues categories d'autoritzacions: autoritzacions sense cost, a 0 €, i autoritzacions amb un cost determinat.

  Dins de les autoritzacions sense cost, a 0 €, s'inclouen els vehicles PMR (vehicles de persones amb mobilitat reduïda), els vehicles de serveis (serveis mèdics, funeraris, bombers, policia i cossos i forces de seguretat de l'Estat) i les autoritzacions temporals per a activitats o vehicles especials. Per bé que tots aquests vehicles estan exempts de pagar la taxa, sí que s'han d'inscriure al  Registre metropolità de les ZBE per evitar que els arribin sancions.

  De les autoritzacions amb cost, se n'estableixen dues categories, que poden ser complementàries i tenen en compte també els casos de persones amb rendes baixes:

  • Autoritzacions diàries, fins un màxim de 24 dies l'any, per a vehicles als quals no els correspon distintiu ambiental de la DGT. Cada autorització diària per poder accedir i circular dins l'àmbit de les ZBE de la metròpolis de Barcelona té una taxa revisable que es publica anualment. Des del gener de 2022 el cost és de 5 € per a turismes, motocicletes i ciclomotors i de 6 € per a furgonetes, camions, autocars i autobusos.  No obstant això, s'estableixen taxes bonificades per als residents a les ZBE que tinguin rendes baixes. En aquest cas, l'import de la taxa per rendes baixes és de 2 € per als titulars dels vehicles més contaminants (L, M1 i N1 als quals no els correspon distintiu ambiental DGT) censats a l'àmbit de les ZBE de la metròpolis de Barcelona, que acreditin una renda individual inferior al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) vigent. Les autoritzacions diàries seran totalment gratuïtes per als que la tinguin inferior a l'IPREM més un 10 % de l'IPREM vigent.
  • Autoritzacions per als vehicles estrangers, que no es regeixen per les etiquetes ambientals de la DGT. Els vehicles estrangers que compleixen els mateixos requeriments tecnològics que els vehicles estatals per circular per les ZBE han d'abonar 7€ per la gestió de comprovació i alta al Registre. Un cop donats d'alta podran accedir i circular lliurement per les ZBE de la metròpolis de Barcelona. En cas de no complir les condicions hauran de sol·licitar l'alta en la modalitat d'autoritzacions diàries. Quan estiguin inscrits al Registre podran sol·licitar fins a un màxim de 124 autoritzacions l'any i abonar la taxa corresponent: 5 € per a turismes, motocicletes i ciclomotors i de 6 € per a furgonetes, camions, autocars i autobusos.

Puja
Prova: $provaURL